toegangsprocedure en Formulieren voor contractoren

DOELGROEP

Verplicht voor contractormedewerkers die 5 of méér dagen werkzaamheden komen uitvoeren bij Evonik Antwerpen.

WIE EN WAT

De werfleider van de contractor stelt een aanvraag voor een toegangsbadge op en die wordt verwerkt door TS-Datamanagement en Bewaking. De aanvraag wordt per e-mail naar ANT-BADGES@evonik.com gestuurd, en de verantwoordelijke Evonik-contactpersoon dient in kopie van deze aanvraag te worden gezet. De fysieke badge kan maximaal twee werkdagen daarna door de contractormedewerker worden opgehaald bij de Bewaking. Een toegangsbadge voor een contractor is maximaal 6 maanden geldig. Na afloop van deze periode moet op dezelfde wijze opnieuw een aanvraag voor toegang worden ingediend.

DOELGROEP

De Limosa-meldplicht gebeurt in het kader van de sociale zekerheid en is van toepassing voor buitenlandse werkgevers of zelfstandigen gevestigd in het buitenland. Of een melding moet gebeuren, is afhankelijk van de doelstelling van het bezoek/de werkzaamheden en de duur ervan. Hieronder kan je zien wanneer iemand die binnenkomt Limosa-meldplichtig is.

WIE EN WAT

De werfleider van de contractor vraagt via registratie op het Limosa-webportaal een Limosa-formulier op per contractormedewerker van de buitenlandse firma die bij Evonik Antwerpen komt werken. Dit formulier moet bij de aanvraag voor een permanente badge worden gevoegd. Indien de contractormedewerker slechts enkele dagen komt werken en géén permanente badge behoeft, dient hij/zij dit formulier bij elke ingang aan de Bewakingsmedewerker voor te leggen.

DOELGROEP

Contractormedewerkers met een permanente badge, die werkzaamheden komen uitvoeren bij Evonik Antwerpen, en die om praktische redenen met hun voertuig toegang tot het terrein nodig hebben.

WIE EN WAT

De werfleider van de contractor stelt een aanvraag voor een inrijtoelating op en stuurt deze naar de interne contactpersoon bij Evonik. De Evonik-contactpersoon evalueert de aanvraag. Bij goedkeuring ondertekent hij/zij het formulier en stuurt het door naar ANT-SECURITY@evonik.com.

Voor het binnenbrengen van niet-gekenmerkte of privé-toestellen, gereedschappen of materialen moet voorafgaand een inventarislijst overhandigd worden aan Bewaking en de contactpersoon. Deze lijst moet steeds ter beschikking zijn op onze terreinen en moet te allen tijde kunnen worden voorgelegd.