Legal Notice

De informatie op deze website, heeft enkel als doel de producten en diensten van Evonik Antwerpen te promoten. Wij zijn niet aansprakelijk voor de ter beschikking gestelde informatie. Er bestaat zeker geen aansprakelijkheid voor het up-to-date zijn, de volledigheid en correctheid van de informatie, noch voor de verkoopbaarheid of geschiktheid van producten of inbreuken tegen derden. De niet-aansprakelijkheid is echter niet enkel tot deze zaken beperkt.

Evonik Antwerpen NV raadt u aan alle informatie die u van deze site haalt, voor gebruik op de correctheid ervan te controleren. Teruggrijpen naar deze site evenals het gebruik van de informatie erop, is op eigen verantwoordelijkheid. Evonik Antwerpen NV kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke schade, die ontstaat door het gebruik van deze site.

Deze site bevat links en verwijzingen naar websites van derden, alsook naar websites van andere Business Units van Evonik Industries AG. Evonik Antwerpen NV heeft de informatie aldaar naar eer en geweten gecontroleerd. Deze links worden echter vaak uit gebruiksvriendelijkheid voor de lezer ter beschikking gesteld, en Evonik Antwerpen NV verklaart zich geenszins akkoord met de inhoud van deze sites. Evonik Antwerpen NV kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de beschikbaarheid en de inhoud van deze sites, aansprakelijkheid voor eventueel opgelopen schade ten gevolge van het gebruik van de inhoud van deze sites, is dan ook uitgesloten. Links naar externe sites zijn aangegeven door EN "externe link".

Bovenvermelde beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien Evonik Antwerpen NV schade veroorzaakt heeft ten gevolge van grove of opzettelijke nalatigheid of in geval van product- of andere wettelijk bepaalde aansprakelijkheid.

Auteurs- en eigendomsrechten

De inhoud van deze website, meer bepaald alle teksten, foto’s, afbeeldingen, logo’s, geluiden, video’s en animaties, evenals de bewerking ervan, zijn beschermd door het auteursrecht en andere wetten op het gebied van intellectuele eigendom. Evonik Antwerpen NV verleent de gebruikers het recht, de teksten, afbeeldingen en grafische elementen op haar website die niet aangeduid zijn met een naam of op een andere manier, ofwel volledig ofwel gedeeltelijk, te gebruiken, op te slaan en te vermenigvuldigen voor journalistieke doeleinden binnen de bepalingen van de geldende pers- en copyrightwetten. Evonik Antwerpen NV moet worden vermeld als bron en copyright-houder van de gebruikte informatie. Er dient ook altijd een exemplaar ter bewijs opgestuurd te worden naar de afdeling Public Relations van Evonik Antwerpen NV (info-antwerpen@evonik.com). Het gebruiken, opslaan en vermenigvuldigen van logo's, afbeeldingen, geluiden, video's en animaties, die te vinden zijn op de website van Evonik Industries, evenals de bewerking ervan, zijn eveneens enkel toegestaan mits voorafgaande toestemming van Evonik Antwerpen NV.

De rechten op alle documenten (teksten, afbeeldingen en grafische elementen) net als logo's, geluiden, video's en animaties en de bewerking ervan zijn in handen van de auteurs of vermelde uitgevers. Alle gebruik voor commerciële of andere doeleinden vereist de voorafgaande toestemming van deze auteurs of uitgevers. Gelieve u hiervoor direct te richten tot de auteurs of uitgevers of tot de contactpersoon voor deze website, vermeld in de bedrijfsinformatie.

De teksten, afbeeldingen, logo's enz. op de website van Evonik Antwerpen mogen niet gewijzigd of gekopieerd worden voor handelsdoeleinden of gebruikt worden in andere media, met inbegrip van andere websites. Het plaatsen van hyperlinks naar deze website is enkel toegestaan mits voorafgaande toestemming van Evonik Antwerpen NV. Gelieve u hiervoor te richten tot de contactpersoon voor deze website, vermeld in de bedrijfsinformatie.

De website van Evonik Industries verleent geen enkele vorm van licentierecht met betrekking tot het intellectuele eigendom dat ofwel tot Evonik Antwerpen NV ofwel tot een van haar dochterondernemingen behoort.

Alle merknamen en logo's die vermeld of gebruikt worden op de website van Evonik Antwerpen NV zijn rechtsbeschermde merken.

Alle informatie en gegevens, hun gebruik en de registratie om de website van Evonik Antwerpen NV te gebruiken, evenals alle activiteiten die worden uitgevoerd of toegestaan of waarvan afgezien wordt met betrekking tot de website van Evonik Antwerpen NV, zijn uitsluitend onderworpen aan de Belgische wetgeving. De plaats van uitvoering en de exclusieve plaats van rechtspraak is Antwerpen.

© Evonik Antwerpen NV, januari 2017