Veiligheid en welzijn, onze prioriteit

Veiligheid, Gezondheid, Milieu | Onze diensten en hun verantwoordelijkheden

Veiligheid en welzijn van onze medewerkers en de omgeving staan centraal. Onze Interne Dienst voor Preventie en Bescherming (IDPB) is de drijvende kracht achter een veilige en gezonde werkomgeving. Hieronder vindt u een overzicht van onze diensten en hun verantwoordelijkheden:

Interne Dienst Preventie en Bescherming (IDPB)

DIENST RISICOBEHEER

Onze Dienst Risicobeheer is de ruggengraat van onze veiligheidsstrategie. Met een focus op arbeidsveiligheid zorgen we ervoor dat zowel onze eigen medewerkers als contractoren veilig kunnen werken. We houden toezicht op de veiligheid van onze installaties en machines, en zorgen voor een grondige noodplanning. Daarnaast staan we in voor de veiligheid van chemische producten. Onze gekwalificeerde preventieadviseurs zijn de sleutel tot succes in het beheersen van deze risico's.
 

MEDISCHE DIENST

Gezondheid op de werkvloer is een essentieel onderdeel van ons beleid. De Interne Dienst Medisch Toezicht staat in voor EHBO, medische onderzoeken en het opstellen van een gezondheidsbeleid. We zetten ons in voor een zorg- en reïntegratiebeleid voor zieke medewerkers en bieden advies op het gebied van ergonomie. Onze interne arbeidsarts en onze verpleegkundigen (die 24/7 aanwezig zijn) zijn erkend door de Vlaamse Overheid.
 

De samenwerking tussen deze diensten en het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW)
is cruciaal. Het CPBW, bestaande uit vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers, werkt nauw samen met onze VKM-afdeling die hier een adviserende rol heeft.

BRANDWEER

Onze interne brandweer is altijd paraat om in te grijpen bij brand en lekkages. Ze zijn niet alleen verantwoordelijk voor de noodplanning in samenwerking met de IDPB, maar ook voor het geven van adviezen met betrekking tot brandpreventie. De brandweer zorgt voor het onderhoud van brandbestrijdings- en adembeschermingsmiddelen en verzorgt opleidingen voor onze medewerkers.

BEWAKING

Onze interne Bewakingsdienst, versterkt door externe bewakingsagenten, staat garant voor de veiligheid op onze site. Deze dienst is erkend door de FOD Binnenlandse Zaken en zorgt ervoor dat we voldoen aan de strenge eisen van Security en ISPS (International Ship and Port facility Security). Met een waakzaam oog op de perimeter, inclusief toegangscontroles en preventieve maatregelen tegen diefstal, zorgen onze bewakingsagenten 24/7 voor een veilige omgeving.

MILIEUDIENST

Onze Milieudienst is de hoeder van het milieu binnen onze organisatie. Met een scherp oog voor milieuaspecten zoals lucht, water en bodem, zorgt deze dienst voor naleving van emissie- en lozingsvoorwaarden. Onze milieucoördinator leidt de zoektocht naar kansen om onze ecologische voetafdruk te verkleinen, beheert afval en streeft naar reductie, en is verantwoordelijk voor het opstellen van vergunningsaanvragen en rapporten die onze toewijding aan het milieu onderstrepen.

CENTRAAL LABO

Ons Centraal Labo speelt een cruciale rol in de kwaliteitscontrole van onze producten. Het Analyselabo zorgt voor de kwaliteitsborging van onze eindproducten, terwijl het Milieulabo, erkend voor het uitvoeren van controles, waakt over onze luchtemissies en afvalwater. Ook arbeidsplaatsanalysemetingen van gevaarlijke stoffen worden hier met precisie uitgevoerd om de gezondheid van de medewerkers te bewaken.

KWALITEITSDIENST

De Kwaliteitsdienst is de bewaker van ons ISO VKM-systeem, waarbij de focus ligt op het handhaven van de hoogste standaarden in veiligheid, gezondheid en milieu. Door het beheer van dit systeem zorgen we er bovendien voor dat onze site continu voldoet aan de internationale normen van kwaliteitsmanagement.