EEVA | Persoonlijke beschermingsmiddelen

Bij het uitvoeren van werken moeten steeds de voorgeschreven PBM worden gedragen.

In de meeste gevallen zijn de veiligheidsvoorzieningen op technisch, structureel en organisatorisch gebied bij Evonik Antwerpen van een dusdanig niveau dat de kans op een contact met het risico tot een strikt minimum wordt herleid.

Het restrisico is echter niet nul.

Om het effect op mensen te minimaliseren vormen PBM een bijkomende beschermingslaag. Het gaat hier dus in de meeste gevallen niet om het elimineren van het risico maar wel om het reduceren van de potentiele gevolgen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen vormen de laatste barrière tussen het risico en de persoon.

Voorbeeld: Indien product uittreedt kan het gaswerkpak er voor zorgen dat de medewerker er niet mee in contact komt.

Een onderscheid wordt gemaakt tussen standaard PBM (veiligheidshelm, veiligheidsbril, veiligheidsschoenen, adembescherming , gehoorbescherming) en specifieke PBM (chemiepak, veiligheidsharnas, …). Het gebruik van de laatste categorie wordt beschreven in de specifieke taak- of productgerelateerde werkinstructies.

Binnen het EEVA-concept ligt de focus op het dragen van de voorgeschreven PBM bij het uitvoeren van risicovol werk.