EEVA | Algemene informatie

EEVA is een afkorting die staat voor:

Evonik’s Essentiële Veiligheidsregel voor de site in Antwerpen

Dit is een regel die ervoor helpt zorgen dat iedereen die op het terrein van Evonik in Antwerpen aanwezig was, terug gezond en wel de firma kan verlaten.

Hij behandelt telkens één van de zwaarste risico’s en niet de “kleinere” meer banale.

Over de zin of onzin wordt niet gediscussieerd maar iedereen aanvaardt de noodzaak om hem steeds na te leven.

Hij past in het algemene Veiligheid-, Gezondheid- en Milieu-kader.

Waarom zijn we met EEVA begonnen?

Vroeger ging men ervan uit dat er een verband bestond tussen de verschillende ernstgraden van ongevallen (Piramide van Bird/ Heinrich driehoek).

Voor elk dodelijk ongeval waren er statistisch 30 ongevallen met werkverlet aan voorafgegaan en duizenden onveilige handelingen en toestanden.

De preventiestrategie bestond er dan ook in om de basis van deze driehoek zodanig klein te maken dat de top wegviel.

Dit blijkt echter in de praktijk niet te kloppen.

Sommige bedrijven die op de basis gingen werken, bleken af en toe toch nog zware ongevallen te hebben. Niet elke onveilige handeling heeft namelijk hetzelfde potentieel.

Het is dus de kunst om deze met de grootst mogelijke negatieve gevolgen eruit te filteren en specifieke maatregelen te nemen.

Onderdeel hiervan vormen de EEVA’s.

Voor de minder kritische potentiële gevolgen volstaat het om de piramide af te bouwen vanuit de basis.

Voor wie zijn de EEVA’s bedoeld?

Van iedereen die bij Evonik Antwerpen gaat werken of bezoekt, wordt verwacht dat hij /zij de EEVA respecteert en, indien relevant, toepast.

Zowel de medewerkers als de leidinggevenden hebben hun verantwoordelijkheid.

Interne mensen of contractormedewerkers zijn even belangrijk als het op veiligheid aan komt.

Het bereiken van een open, proactieve en faire cultuur wordt door een versterkte invoering van deze regels ondersteund.

Voor Evonik Antwerpen is dit vrij nieuw, bestaat dit al bij andere bedrijven?

Het concept is niet nieuw; andere en vooral grotere chemische bedrijven hebben de laatste jaren een soortgelijke set ontwikkeld.

Namen die rondgaan zijn: “Golden Rules”, “Cardinal Rules”, “Life Saving Rules” …

Het aantal varieert tussen de ca. 5 tot wel 20 en gaan van zuiver veiligheid-gerelateerd tot welzijn en personeelszaken.

Bijvoorbeeld regels met betrekking tot drank- en drugsmisbruik, diefstal, oncollegiaal gedrag en dergelijke kunnen hierin zijn opgenomen.

Evonik kiest ervoor om een veiligheid-gerelateerde set bestaande uit een beperkt aantal regels in te voeren, zodanig dat iedereen ze gemakkelijk kan begrijpen, onthouden en toepassen.

Er zijn 6 EEVA’s gedefinieerd die momenteel worden uitgerold. De eerste 4 werden in 2020 doorgevoerd, de laatste 2 begin 2021.

Welke regels zijn EEVA's?

 1. Men dient steeds de procedure rond het betreden van besloten ruimtes na te leven.
 2. Bij het werken op hoogte is iedereen verplicht om valbeveiliging te gebruiken.
 3. Bij het uitvoeren van werken moeten steeds de voorgeschreven PBM’s worden gedragen.
 4. Niemand mag werken uitvoeren zonder werkvrijgave en de vereiste vergunningen.
 5. Het is verboden om onterecht veiligheidsvoorzieningen en signalisatie weg te halen of te omzeilen.
 6. Het in “levensgevaar” brengen van collega’s, medewerkers en contractoren ten gevolge van een bewuste overtreding is verboden.

Randvoorwaarde:

Opdat het concept zou werken, moet iedereen eerlijk zijn en de eventuele voorvallen moeten kunnen onderzocht worden.

Het achterhouden van feiten, het verbergen en of manipuleren van informatie of liegen, waardoor het onderzoek van incidenten eventueel wordt bemoeilijkt, wordt niet getolereerd.

Deze gedragsregel geldt momenteel al maar wordt versterkt herhaald omwille van zijn belang in deze context.

Er wordt gezondigd tegen een EEVA. Wat gebeurt er dan?

Indien er een niet-respecteren van een EEVA wordt vastgesteld, zal men steeds trachten een incidentonderzoek door te voeren. Er wordt dan ook verwacht dat er zo snel en accuraat mogelijk gemeld wordt.

Het is zeer belangrijk om te begrijpen waarom mensen de regel niet hebben nageleefd met de bedoeling om naar de toekomst toe zeker te stellen dat dit niet terug zal gebeuren.

Het bepalen van de juiste correctieve maatregelen zijn de doelstelling.

Tijdens het onderzoek zal er o.a. nagegaan worden welke onveilige handelingen er hebben plaatsgevonden.

 • Dit kunnen er één of meerdere zijn.
 • Door één of een aantal mensen gesteld.
 • En/of van verschillende niveaus en bedrijven of afdelingen.

Een belangrijk onderscheid wordt hierbij gemaakt tussen een fout en een overtreding.

Een overtreding kan vergeleken worden met het rijden door het rode verkeerslicht. Iedereen kent de regel en weet wat er van hem/haar verwacht wordt, maar men beslist toch om één of andere reden om die niet toe te passen. Een sanctie kan volgen.

Fouten zijn al de rest.

Bij fouten worden indien nodig aanpassingen gedaan aan het systeem of de procedures inclusief het aanbieden van coaching en training.

CONSEQUENCE MANAGEMENT: dimensies

Zijn de EEVA’s een stok achter de deur?

Neen absoluut niet.

Evonik Antwerpen doet er alles aan om de mensen de mogelijkheid te geven om de regels te kunnen toepassen. Van iedereen wordt dan ook gevraagd om dit effectief te doen.

Indien de regel niet kan worden toegepast, heeft iedereen het recht om de job op deze onveilige manier niet uit te voeren, maar de leiding hierover in te lichten en mee naar oplossingen te zoeken.

Evonik Antwerpen zal zeer succesvol zijn op vlak van veiligheidscultuur

 • indien alles wordt gemeld en onderzocht,
 • er geen EEVA-incidenten meer zijn,
 • en er evenmin sancties moeten worden uitgevaardigd.