Persmededeling
Antwerpen
December 10, 2021

Evonik Antwerpen leeft steeds de opgelegde milieuvoorwaarden strikt en consequent na

Evonik Antwerpen had een aanvraag voor de hervergunning van de bestaande exploitatie volgens de geldende milieuregelgeving opgesteld en ingediend, na opmaak van het verplichte milieueffectrapport en omgevingsveiligheidsrapport. 

Antwerpen, 10 december 2021. Deze beide rapporten werden door de bevoegde overheidsdiensten goedgekeurd. In het afgeleverde hervergunningsbesluit worden door de Deputatie van de Provincie Antwerpen strengere NOX-emissiegrenswaarden toegewezen aan meerdere productie-installaties binnen Evonik Antwerpen. Daarbij werden reeds de strengere emissiegrenswaarden volgens de toekomstige Europese wetgeving (BREF Common Waste Gas Management and Treatment Systems in the Chemical Sector) opgenomen. Deze strengere NOX-emissiegrenswaarden zullen de NOX-emissies van Evonik Antwerpen met ca. 113 ton doen dalen. Dit is een reductie van 14% op de totale NOX-emissies.

Zoals beschreven in het opgestelde milieueffectrapport wordt hierdoor een afname van de impact op de nabijgelegen vogel- en habitatrichtlijngebieden verwacht.

In het vergunningsbesluit werden meerdere studies opgelegd om o.a. bijkomende reducties van NOX en SOX te evalueren.

Evonik Antwerpen zal dus wel degelijk maatregelen treffen om zijn NOX-emissie en impact te reduceren.

Evonik Antwerpen respecteert de huidige Europese regelgeving én zal de toekomstige Europese regelgeving binnen de vastgelegde overgangstermijnen naleven. De Europese regelgeving waarnaar Bond Beter Leefmilieu refereert (BREF Common Waste Gas Management and Treatment Systems in the Chemical Sector), is momenteel in opmaak.

PFOS/PFAS

Evonik Antwerpen is géén producent van PFOS/PFAS. Evonik heeft in het verleden PFOS-houdend blusschuim als brandblusmiddel ingezet. Evonik Antwerpen is reeds in 2008 omgeschakeld naar PFOS vrij schuim. Door hemelwaterinfiltratie, opname van dokwater en bemalingen, die niet aan de productieprocessen van Evonik gerelateerd zijn, kan PFOS/PFAS eventueel in het afvalwater terechtkomen.

Evonik Antwerpen betreurt daarom de gemaakte aantijgingen door de Bond Beter Leefmilieu (BBL).

Informatie over Evonik

Evonik is één van de wereldmarktleiders in speciaalchemie. Het concern is in meer dan 100 landen ter wereld actief en behaalde in 2020 een omzet van 12,2 miljard euro en een operationeel resultaat (aangepaste EBITDA) van 1,91 miljard euro. Evonik gaat veel verder dan chemie om innovatieve, rendabele en duurzame oplossingen voor klanten te creëren. Meer dan 33.000 medewerkers werken samen aan een gemeenschappelijk doel: we willen het leven beter maken, elke dag opnieuw. Met 11 productie-eenheden en meer dan 1.000 medewerkers behoort Evonik Antwerpen tot de grootste vestigingen van het concern.

Disclaimer

Voor zover wij in deze persmededeling prognoses of verwachtingen uitspreken of toekomstgerichte uitspraken doen, kunnen deze prognoses of verwachtingen bekende of onbekende risico’s en onzekerheden inhouden. De actuele resultaten of ontwikkelingen kunnen verschillen, afhankelijk van veranderingen in de markt. Noch Evonik Industries AG, noch de concernondernemingen zijn verplicht om de prognoses, verwachtingen of uitspraken in deze mededeling te actualiseren.