COVID-19

COVID-19 MAATREGELEN VOOR CONTRACTOREN EVONIK ANTWERPEN

TOEGANG TOT DE SITE

We vragen aan iedereen de nodige discipline aan de dag te leggen om waakzaam te zijn voor eventuele symptomen (hoest, kortademig, pijn op de borst, infectie luchtwegen, acuut geur- en smaakverlies, koorts). In geval van symptomen moet je je bij de huisarts melden, thuisblijven, je directe chef en onze medische dienst informeren. In geval van symptomen mogen medewerkers niet worden ingezet op onze site. Contractoren die ‘positief’ getest zijn op het COVID-19 virus en de voorbije 14 dagen op het Evonik-terrein waren, dienen zich telefonisch te melden bij onze Medische Dienst. Als je zelf COVID+ getest bent, moet je 10 dagen in isolatie na begin van de symptomen. Je kan terug aan het werk na de isolatieperiode als je 3 dagen koortsvrij bent en de overige symptomen sterk verbeterd zijn.

Als huisgenoten ziek zijn, wees dan extra waakzaam voor symptomen bij jezelf. Indien inwonende huisgenoten (partner, kinderen, etc...) 'positief' getest zijn op het COVID-19 virus, hangt het gevolg af van je eigen immuniteit:
- als je geen COVID-certificaat hebt: de contractor gaat uit voorzorg 10 dagen in quarantaine (en voert bij voorkeur thuiswerk uit). De contractor moet zich 2x laten testen (zo snel mogelijk en ten vroegste op dag 7). Bij een negatieve test moet de contractor de sociale contacten beperken (thuiswerk of werken on site met restricties) tot 14 dagen na het laatste risicocontact.
- als je vaccinatiecertificaat bezit (min. 2 weken na volledige vaccinatie): contractor gaat in quarantaine tot resultaat test (uitgevoerd op dag 1) gekend is. Bij een negatieve test moet de contractor de sociale contacten beperken (thuiswerk of werken on site met restricties) tot 14 dagen na het laatste risicocontact en een bijkomende PCR-test op dag 7 laten uitvoeren.
- als je herstelcertificaat bezit (diagnose van COVID-19 werd minder dan 180 dagen geleden gesteld): quarantaine en test is niet vereist. Bij een negatieve test moet de contractor de sociale contacten beperken (thuiswerk of werken on site met restricties) tot 14 dagen na het laatste risicocontact.

Indien inwonende huisgenoten een COVID-19 test wegens symptomen hebben laten uitvoeren, waarvan het resultaat nog niet gekend is, gaat de contractor (die geen COVIDcertificaat heeft) uit voorzorg al in quarantaine tot het resultaat van de test bekend is. Contractoren met vaccinatie- of herstelcertificaat (minder dan 180 dagen geleden COVID+ getest) moeten niet in quarantaine. De contractoren melden dit steeds bij hun directe chef.

Werken met restricties betekent:

 • Zoveel mogelijk afzonderen op eigen werkplek.
 • Apart eten/pauzeren (niet met collega’s in verpozingslokaal).
 • Geen toegang tot het personeelsrestaurant.
 • In omkleedruimte zoveel mogelijk afzonderen (afstand of verschoven in tijd).
 • Op het ganse Evonik-terrein tijdens de ganse werktijd een MNS-masker dragen. Het MNS-masker mag enkel afgezet worden tijdens het (apart) eten/drinken, douchen of indien de medewerker zich alleen in een apart lokaal met voldoende ventilatie bevindt.
 • Een verhoogde waakzaamheid voor klachten en zelf opvolgen lichaamstemperatuur.

 

VERMIJD FYSISCHE CONTACTEN

De verplichting tot social distancing naar alle collega's toe blijft behouden. Hoog risico contacten op het werk zijn te allen tijde te vermijden!

Vermijd een nauw persoonlijk contact en hou een afstand van 1,5 meter van elkaar (=”social distancing”). Deze maatregel geldt ook in controlekamers, oponthoudlokalen in de afdelingen en kleedkamers. Indien de social distancing niet kan aangehouden worden in oponthoudlokalen of kleedkamers, beperk dan het aantal personen door een beurtrol af te spreken of reorganiseer de opstelling.

Bij werkoverdracht vragen we dat de medewerkers zoveel mogelijk afstand houden van elkaar en de tijd beperken. Alle afdelingen beschikken over een plexi afschermingsplaat voor gebruik op de balies waar zich frequent personen aanmelden. Bijkomend worden maatregelen genomen om bezoeken van personen vreemd aan de eenheid in de bordzaal of aanmeldlokalen te vermijden (zowel bij aan/afmelden, werkvrijgave als verzameling bij waarschuwing). Eventueel kan buiten een wachtzone gecreëerd worden.

Het gebruik van liften wordt zoveel mogelijk beperkt. Hou in de lift steeds 1,5 m afstand en draag een MNS-masker.

Vaste werkposten of burelen waar de afstand van 1,5 m niet kan gewaarborgd worden, worden voorzien van een afschermplaat of worden gereorganiseerd (herschikken, beurtrol…).

Contractoren worden gevraagd om zo weinig mogelijk gebruik te maken van de rookhuisjes en bij gebruik 1,5 m afstand van elkaar te bewaren. Uitbouwen, compartimenteringen, ... van rookhuisjes worden in de loop van oktober afgebouwd.

Op plaatsen waar veel personen verwacht worden die onvoldoende afstand kunnen houden bij het kruisen (inkomhal, gangen, trappen) kunnen organisatorische maatregelen genomen worden (toegangsbeperking, éénrichtingsverkeer, voorrang voor wie naar boven komt). Dit wordt ter plaatse geafficheerd.

Medewerkers moeten de zelfdiscipline en hoffelijkheid aan de dag leggen om in smallere doorgangen de social distancing te bewaren door even te wachten en elkaar voor te laten gaan.

 

VENTILATIE

Lokalen of ruimtes waar medewerkers werkzaam zijn, moeten op regelmatige basis verlucht worden door het openen van ramen. Deuren die geen veiligheidsfunctie hebben blijven het best open wanneer medewerkers aanwezig zijn. Dit geldt ook voor lokalen of ruimtes die voorzien zijn van klimatisatie. Het meest effectief is een verluchting door het tijdelijk volledig openen van een raam (bv. elk uur een raam minstens 3 minuten volledig open zetten). Tevens wordt gevraagd om na elke shiftwissel de ramen van de controlekamer open te zetten en de lokalen van bijkomende verse lucht te voorzien.
Bij bijzondere weersomstandigheden (bv. slagregen, hevige wind) waarbij het niet mogelijk is het raam tijdelijk volledig te openen, dienen ramen op kantelstand open te staan voor 50% van de tijd.

 

PERSONEELSRESTAURANT

Contractoren kunnen enkel terecht in het personeelsrestaurant tijdens de afhaalmomenten in de voor- en namiddag.

 

ONDERHOUDSWERKEN EN PROJECTEN

Onderhoudswerken en projecten worden uitgevoerd rekening houdend met de “social distancing” maatregelen. Indien door technische (afscherming) of organisatorische (bv. spreiding werktijden, beurtrol) maatregelen de social distance niet mogelijk is (face-to-face contact, samen aan zelfde equipment werken), moeten alle betrokkenen een MNS-masker dragen. Contractoren zorgen zelf voor MNS-maskers voor hun medewerkers. Werkzaamheden door meerdere personen in controlekamers worden vooraf afgestemd met de VOE en de stuurgroep pandemie.

Contractorfirma’s zijn zelf verantwoordelijk voor het naleven van de opgelegde maatregelen wat hun infrastructuur betreft (werfkeet, oponthoudlokaal…).

Contractoren die in het kader van bv. een stilstand voor huisvesting en transport zorgen voor hun medewerkers zorgen er voor dat zowel bij de huisvesting als het vervoer naar en van de site de richtlijnen van de overheid gevolgd worden.

Contractormedewerkers die gereisd hebben in een gebied dat als rode zone of zone met heel hoog risico ingedeeld was of buiten de EU/Schengenzone/lijst met “derde landen” en de overheid een quarantaine oplegt eventueel op basis van het PLF (Public Health Passenger Locator formulier), mogen het Evonik terrein niet betreden.
Contractormedewerkers die gereisd hebben binnen de EU/Schengen zone/lijst “derde landen” in een gebied dat groen of oranje ingedeeld was door de FOD Buitenlandse Zaken, mogen na terugkomst on site mits de overheid geen quarantaine oplegt na het invullen van het PLF en het strikt toepassen van de COVID-maatregelen (afstand houden, MNS-masker, hygiënemaatregelen).

Link naar PLF: https://travel.info-coronavirus.be/nl

TRANSPORTEURS/LEVERANCIERS

Transporteurs moeten op het ganse Evonik-terrein (vanaf de draaitrommels/ toegangspoorten) steeds een MNS-masker dragen.

PBM EN MNS (MUND-NASE-SCHUTZ)-MASKER

Vanaf 01.09.2021 is het dragen van een MNS-masker verplicht:

 • indien de afstand van 1,5 m, zelfs kortstondig, niet kan aangehouden worden
 • bij alle verplaatsingen in gesloten gebouwen (zoals in gangen, traphallen, vergaderzalen, controlekamers, burelen/containers, laboratoria, liften, werkplaatsen en oponthoudlokalen)
 • in voertuigen met meer dan alleen een chauffeur (alle inzittenden dragen dan een MNS-masker)
 • medewerkers die met restricties moeten werken na een risicocontact met een COVIDpositief geteste persoon

Dit betekent geen MNS-maskerplicht vanaf 01.09.2021 (voor zover afstand van 1,5 m aangehouden wordt):

 • op straten en pleinen
 • in procesinstallaties, inclusief verzendingshallen en opslaghallen (zoals verpakkingsmagazijn)
 • voor chauffeurs die alleen in een voertuig zitten (bv. vorklift, kraan, stacker, … )
 • voor zittende en staande stationaire activiteiten aan een werkpost (bureel, bordman, trekkast, werkbank, …) indien het lokaal voldoende verlucht wordt
 • tijdens eten, drinken of douchen

In gesloten ruimtes waar meerdere personen aanwezig zijn en waar de organisatorische maatregelen en collectieve beschermingsmiddelen, waaronder een afstand van 1,5 meter tussen de personen, kunnen worden gerespecteerd, wordt het dragen van het mondmasker als bijkomende maatregel nog steeds sterk aanbevolen door de overheid. Het spreekt voor zich dat adembescherming die volgens de PBM-matrix gebruikt moet worden (ademlucht, gasmasker, stofmasker) voorrang krijgt op het gebruik van MNS-maskers.