Gegevensbescherming

Gegevensbescherming: uw recht – onze plicht

U kunt erop vertrouwen dat wij uw gegevens beschermen: de bescherming van uw persoonsgegevens is voor Evonik Antwerpen NV een heel belangrijk gegeven, waar wij in al onze processen rekening mee houden.
Daarom verklaren wij hier onze richtlijnen die van toepassing zijn op de omgang met persoonsgegevens. Deze informatie kan u ook altijd terugvinden op alle plaatsen waar wij u vragen om ons zulke gegevens te verschaffen.

Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

In het algemeen verzamelen en gebruiken wij uw persoonsgegevens alleen voor zover dit noodzakelijk is om een functionele website en onze content en diensten aan te bieden. Het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens gebeurt over het algemeen alleen met toestemming van de gebruiker. Uitzonderingen zijn gevallen waarin het verkrijgen van toestemming om feitelijke redenen onmogelijk is en gegevensverwerking wettelijk is toegestaan.

Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Voor zover wij de toestemming van de betrokken persoon voor de verwerking van persoonsgegevens hebben verkregen, dient art. 6 (1) a) van de algemene EU verordening gegevensbescherming (GDPR) als wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens.
Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de contractant de betrokken persoon is, dient art. 6 (1) (b) van de GDPR als wettelijke basis. Dit geldt ook voor verwerkingsactiviteiten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.

In de mate dat de verwerking van persoonsgegevens vereist is om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan onze onderneming is onderworpen, dient art. 6 (1) (c) van de GDPR als rechtsgrondslag.

Indien de vitale belangen van de betrokken persoon of van een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk maken, dient art. 6 (1) (d) van de GDPR als rechtsgrondslag.

Indien verwerking noodzakelijk is voor de gerechtvaardigde belangen die door onze onderneming of door een derde worden behartigd en de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokken persoon niet zwaarder wegen dan het eerstgenoemde belang, dient art. 6 (1) (f) van de GDPR als rechtsgrondslag voor verwerking.

De gegevens die wij verzamelen

U kunt zo goed als de gehele website van Evonik Antwerpen NV bekijken, zonder dat wij hiervoor persoonsgegevens van u nodig hebben. Slechts voor een klein deel van de diensten die wij u aanbieden via deze website, vragen wij u naar persoonsgegevens, alvorens u hiervan gebruik kan maken.
Zodra u de website van Evonik Antwerpen NV bezoekt, zal de internet server (web server) van Evonik Antwerpen NV automatisch technische gegevens opslaan. Deze gegevens kunnen echter niet worden gelinkt aan een specifieke gebruiker, waardoor uw anonimiteit dus gewaarborgd blijft.

Technische gegevens

Onder deze gegevens verstaan we o.a. het IP-adres, informatie m.b.t. de internetbrowser, het besturingssysteem, de domeinnaam van de website die u doorverbindt met onze website, de gemiddelde tijd die op onze website doorgebracht wordt en de pagina’s die zoal opgeroepen worden van onze website. Deze gegevens worden naar onze website verzonden, wanneer uw internet browser individuele pagina’s oproept.
De rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van gegevens is art. 6 (1) (f) van de GDPR. De tijdelijke opslag van gegevens, met inbegrip van het IP-adres, door het systeem is noodzakelijk om het beschikbaar stellen van de website aan de computer van de gebruiker mogelijk te maken. Hiervoor moeten het IP-adres van de gebruiker en andere gegevens voor de duur van de sessie opgeslagen blijven.

Cookies

Bovendien maken wij op enkele van onze pagina’s ook gebruik van cookies. Dit zijn kleine gegevenselementen die de internet server naar uw computer kan doorsturen. Die kan deze cookies dan op zijn beurt herkennen tijdens uw bezoek aan onze website en zo uw bezoek vergemakkelijken. We gebruiken deze cookies niet om persoonsgegevens te verzamelen. U kunt op uw pc de instellingen van uw internet browser zodanig instellen, dat deze cookies al dan niet geactiveerd worden. Voor meer informatie hierover kunt u de ‘help-bestanden’ van uw internet browser raadplegen. Het deactiveren van cookies kan de functionaliteit van de website beperken. Wij gebruiken deze technische gegevens enkel om onze site nog attractiever en gebruiksvriendelijker te maken en de inhoud ervan nog meer op u af te stemmen en mogelijke technische problemen op te sporen en te verhelpen.
De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens door middel van technisch noodzakelijke cookies is art. 6 (1) (f) van de GDPR.

Persoonsgegevens

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken uw persoonsgegevens enkel als u ons deze vrijwillig opgeeft. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren in het kader van een aanvraag, een rondvraag of een verzoek van u om contact op te nemen. Een andere mogelijkheid is bij een bestelaanvraag.
Verder hebben wij ook uw persoonsgegevens nodig, wanneer u van een aantal specifieke diensten gebruik wilt maken op de website van Evonik Antwerpen NV. Voorbeelden hiervan zijn een newsletter of toegang tot een forum. Wanneer u beslist van één van deze diensten gebruik te maken, vindt u bij deze diensten telkens meer informatie over de omvang en het gebruik uw gegevens hiervoor.

Privacybescherming voor kinderen op het internet

Persoonsgegevens van kinderen die de site van Evonik Antwerpen NV bezoeken worden niet bewust verzameld of gebruikt. Over het algemeen weten wij niet tot welke leeftijdscategorie onze bezoekers behoren. Wij hebben ook geen specifieke stappen ondernomen om deze gegevens te beschermen.
Omdat de bescherming van kinderen, die gebruik maken van het internet, Evonik Antwerpen NV bijzonder nauw aan het hart ligt, vraagt Evonik alle ouders en/of toezichthoudende personen kinderen op een verantwoorde manier te leren omgaan met het vrijgeven van persoonsgegevens op het internet. 
Zonder de uitdrukkelijke toestemming van de ouders en/of toezichthoudende personen, zouden kinderen geen persoonsgegevens aan Evonik Antwerpen NV mogen verschaffen.

Hoe gebruiken wij uw gegevens?

De persoonsgegevens die u tijdens uw bezoek aan onze site van Evonik Antwerpen NV verschaft hebt, worden enkel verzameld, verwerkt en gebruikt volgens de geldende wetgeving op de privacybescherming.
We gebruiken uw persoonsgegevens enkel voor de doeleinden hier in deze privacyverklaring beschreven (zoals voor de verwerking van aanvragen of voor het gebruik van internetdiensten). Daarenboven vragen, verwerken of gebruiken wij uw persoonsgegevens enkel indien dit noodzakelijk is voor de bescherming van de gerechtelijke en zakelijke belangen van Evonik Antwerpen NV. Evonik Antwerpen NV zal uw persoonsgegevens nooit doorgeven aan derden, tenzij mits uw uitdrukkelijke toestemming.

Inlichtingen over, aanpassingen aan en verwijderen van uw persoonsgegevens

U kunt te allen tijden schriftelijk navraag doen bij ons of er persoonsgegevens van u bij ons verzameld zijn, en zo ja, welke. We zullen u dan schriftelijk het antwoord daarop terugsturen. Uw aanvragen hiervoor kunt u richten aan onze verantwoordelijke voor de gegevensbescherming. Via deze persoon kunt u ook uw gegevens laten veranderen of laten verwijderen.

Bewaren van uw gegevens

De persoonsgegevens van de betrokken persoon zullen worden verwijderd of geblokkeerd zodra het doel van de opslag niet meer van toepassing is. Bewaring kan ook gebeuren indien dit wordt vereist door Europese of nationale wetgeving in EU-richtlijnen, -wetten of andere verordeningen waaraan de verantwoordelijke onderworpen is. Gegevens zullen ook worden geblokkeerd of verwijderd als de bewaartermijn die gespecificeerd is in één van de bovengenoemde normen afloopt, tenzij er behoefte is aan verdere bewaring van gegevens voor het sluiten van een contract of voor de uitvoering van het contract.

Beveiliging van uw gegevens

Evonik Antwerpen NV heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, manipulatie, verlies en ongeoorloofde toegang door derden. Onze beschermingsmaatregelen worden continu gecontroleerd en verbeterd met alle mogelijke technische en organisatorische hulpmiddelen.

Gebruik van sociale plugins

Onze website gebruikt geen plugins voor sociale netwerken. Wanneer we de pictogrammen van sociale netwerken zoals Facebook, Twitter, XING en LinkedIn integreren, verwijzen we alleen naar deze netwerken met een externe link. In sommige gevallen brengt de link u naar een share-functie van het netwerk in kwestie. Dit betekent dat u onze website, die u hebt opgeroepen, direct met andere gebruikers kunt delen via de pagina van het sociale netwerk waartoe de deelknop behoort.

Contactformulier

Op onze website bevindt zich een contactformulier waarmee u elektronisch contact met ons kunt opnemen. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, worden de gegevens die in het invoerscherm zijn ingevuld naar ons verzonden en opgeslagen. Er worden in deze context geen gegevens doorgegeven aan derden. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van de conversatie. Rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens mits toestemming van de gebruiker is art. 6 (1) (a) van de GDPR.

Uw rechten

Indien Evonik persoonsgegevens verwerkt, bent u een betrokken persoon in de zin van de GDPR en hebt u de volgende rechten van de betrokken persoon in overeenstemming met art. 12 e.v., GDPR: Recht op informatie, recht op correctie, recht op beperking van de verwerking, recht op verwijdering, recht op overdraagbaarheid van gegevens, recht van bezwaar en recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Uw aanspreekpartner voor gegevensbescherming bij Evonik Antwerpen NV

Indien u vragen hebt m.b.t. de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u deze direct richten aan onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming, die voor al uw vragen, opmerkingen en commentaren ter beschikking staat:

Evonik Antwerpen NV
Data Protection Coordinator 
Tijsmanstunnel West
2040 Antwerpen
België
E-mail: dpc-ant@evonik.com

Wij wijzen er ten slotte nog graag op dat deze privacyverklaring steeds up to date gehouden wordt volgens de recentste wetgeving naar Belgisch Recht.

© Evonik Antwerpen NV, 25 mei 2018